Warunki wstępnej rejestracji

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. O swej decyzji organizator obowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli.

Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu. W związku z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Europejską Grupę Doradczą w Katowicach.

Cena

  • 4 290 zł brutto /zwolnione z VAT/ – koszt uczestnictwa jednej osoby
  • 850 zł – koszt egzaminu w Ministerstwie Skarbu Państwa

W cenie szkolenia:

  • koszty przeprowadzenia zajęć
  • materiały dydaktyczne w segregatorach
  • aktualny wykaz aktów prawnych na płycie CD
  • publikacje: Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych,
  • przerwy kawowe,
  • imienny certyfikat ukończenia kursu

Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na konto: Credit Agricole
NR RACHUNKU 82 1940 1076 3030 3056 0000 0000 określając tytuł płatności