szkolenie

Wybrane problemy ekonomiczne i prawne funkcjonowania
rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy zdobytej podczas samodzielnego przygotowywania się do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych lub udziału w kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Podczas trzech dni zajęć zostaną przybliżone uczestnikom wybrane problemy ekonomiczne i prawne funkcjonowania rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

dla kogo

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem i uaktualnieniem wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Zapraszamy m.in.: prezesów i członków zarządów spółek, członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw, pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej.

korzyści

 • Szkolenie poprowadzą wysokiej klasy specjaliści: pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, radca prawny oraz biegły rewident, którzy na co dzień aktywnie zajmują się omawianą tematyką, są członkami rad nadzorczych, autorami setek publikacji, wykładowcami wyższych uczelni
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wśród nich najnowsze wersje aktów prawnych, których znajomość jest podstawą prawidłowo funkcjonującego procesu decyzyjnego w każdej jednostce
 • Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia
 • Konsultacje z trenerami
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

program szkolenia

10.00 – rozpoczęcie pierwszego dnia szkolenia
09.00 – rozpoczęcie drugiego i trzeciego dnia szkolenia
13.00 – przerwa obiadowa

DZIEŃ 1.

Ogólne zagadnienia obrotu gospodarczego
 • Zmiany w ustawodawstwie gospodarczym
  – nowe możliwości prawne i ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorców (zakres nowelizacji: Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i o rachunkowości)
 • Aktualny stan Corporate Governance w Polsce
  – nowy Kodeks Dobrych Praktyk spółek publicznych, aktualizacja wytycznych OECD, Forum Dobrych Praktyk, Corporate Social Responsibility
 • Obecne zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
  – zmiany w przepisach prywatyzacyjnych; projektowane zasady nadzoru właścicielskiego
 • Spółka jednoosobowa Skarbu Państwa w praktyce gospodarczej

DZIEŃ 2.

Ustrój i regulacje Spółek Kapitałowych
 • Zasady funkcjonowania organów spółki kapitałowej
  – członek rady nadzorczej jako osoba zobowiązana do szczególnego dbania o interes spółki
 • Zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej władz spółek kapitałowych
  – wobec spółki oraz wobec wierzycieli spółki
 • Kontrola spółek zależnych
  – funkcja spółki naczelnej i zależnej w grupie kapitałowej
 • Współpraca rady nadzorczej z grupami interesu związanymi ze spółką
  – znaczenie aktywnych inwestorów dla rady nadzorczej, obrona przed wrogimi przejęciami, ochrona praw drobnych akcjonariuszy


DZIEŃ 3.

Problematyka rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Analiza sprawozdań finansowych spółki
 • Obowiązki sprawozdawcze podmiotu
 • Charakterystyka i kontrola sprawozdań finansowych
 • Weryfikacja kondycji finansowej przedsiębiorcy
 • Ocena ryzyka i opłacalności finansowej projektu inwestycyjnego 17.00 – zakończenie pierwszego dnia szkolenia

16.00 – zakończenie drugiego i trzeciego dnia szkolenia, wręczenie certyfikatów

termin i zapisy

Całkowity koszt szkolenia to 1.290,00 PLN brutto /zwolnione z VAT/
(w opłacie tej zawarte są koszty przeprowadzenia 3-dniowego szkolenia, materiały dydaktyczne w segregatorze, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia).

Najbliższy zaplanowany termin:  22-24 maja 2017 – Warszawa.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza w wersji elektronicznej.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz można też pobrać w wersji pliku Word lub PDF i przesłać pocztą tradycyjną lub faxem.

Formularz – wersja PDF   Formularz – wersja Word