zgłoszenie na kurs stacjonarny

  Formularz daje Państwu możliwość zapisania się na kurs w wybranym przez Państwa terminie i miejscu. Po przesłaniu formularza do Działu Szkoleń w ciągu 2 dni roboczych otrzymają Państwo na maila potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

  Koszt kursu dla jednej osoby: 4 290 zł brutto /zwolnione z VAT/

  (*) - pola obowiązkowe przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko(*)

  Data urodzenia

  Ulica(*)

  Miasto(*)

  Kod pocztowy(*)

  E-mail (*)

  Telefon(*)

  Stanowisko

  Kupon rabatowy
  Uzyskany w akcji promocyjnej: mailing, prasa, radio itp.

  DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA KURS

  Nazwa firmy / Instytucji

  Ulica

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP Firmy

  Miejsce i data kursu    

  Warszawa (od 28 czerwca 2024 r.)
  Warszawa (od 06 września 2024 r.)
  Wrocław (od 20 września 2024 r.)
  Gdańsk (od 04 października 2024 r.)
  Kraków (od 11 października 2024 r.)

  Treść


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1030,z póżn.zm.) od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.)od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.


  Akceptuje warunki rejestracji  (*)

  Weryfikacja

  Warunki rejestracji

  Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest pełnoprawnym dokumentem zapisu na kurs. Płatności za kurs należy dokonać w ciągu 5 dni po potwierdzeniu kursu przez organizatora. Rezygnacji lub zmiany terminu kursu uczestnik musi dokonać w formie pisemnej mailem lub faxem .

  Rezygnacji z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem kursu uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt kursu ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet kursu w innym terminie lub innego kursu wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli.

  W przypadku odwołania kursu przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

  Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie 4 290 zł brutto /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie jest Europejska Grupa doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Katowicach, a siedzibą firmy adres: 62-800 Kalisz, Serbinowska 1a, tel.: 62 767 89 09 e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl
  2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
   • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
   • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
   • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
   • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
   • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
   • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
   • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
   • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
   • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
  5. Przysługują Ci następujące prawa:
   • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
   • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
   • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
   • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
  6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

  Wróć do formularza